Giỏ hàng

Hệ thống quản lý chất lượng

Thẩm định - Đánh giá phương pháp, Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích Hóa học
Xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017
Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Quản lý rủi ro phòng Thử Nghiệm
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp lĩnh vực Hoá theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm
Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 -Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm