Giỏ hàng

Thông tin về đào tạo

Thông báo đào tạo tháng 05/2023
Thông báo đào tạo tháng 04/2023
Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - phân tích độc tố vi nấm (AFLATOXIN) trong thực phẩm
Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
Kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo phương pháp phân tích vi sinh vật trên nền mẫu thực phẩm
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực phòng Thử nghiệm và Hiệu chuẩn – Đánh giá viên nội bộ
Kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo phương pháp phân tích vi sinh vật trên nền mẫu nước
Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nền mẫu nước bằng phương pháp màng lọc
1 2 3