Giỏ hàng

Kỹ thuật hiệu chuẩn về đo lường

Thông tin khóa đào tạo Kỹ thuật viên hiệu chuẩn
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân sấy ẩm và máy đo độ ẩm
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn Cân phân tích, Cân kỹ thuật (cân cấp I & cân cấp II)
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm
Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo áp suất
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ đo lường nhiệt độ
Khóa đào tạo vận hành, bảo trì, kiểm tra thiết bị PTN nhóm IV
1 2