Giỏ hàng

Phân loại sắc ký

1. Phân loại sắc ký
2. Sắc ký
Sắc ký là một phương pháp phân tách trong đó các thành phần cần tách được phân bố giữa hai pha, một trong hai pha này được gọi là pha tĩnh và pha động còn lại là pha động chuyển động trên pha tĩnh theo một hướng xác định. Thành phần của hỗn hợp tự phân bố lại giữa hai pha bằng một quá trình có thể là hấp phụ, phân vùng, trao đổi ion hoặc loại trừ kích thước.
Pha tĩnh có thể là chất rắn hoặc chất lỏng và pha động có thể là chất lỏng, chất khí hoặc chất lỏng siêu tới hạn.