Giỏ hàng

Lợi ích của các phòng thí nghiệm tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo

Mặc dù một số phòng thí nghiệm có thể xem việc tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của tổ chức công nhận, họ có thể bỏ qua các lợi ích cơ bản có thể đạt được thông qua việc tham gia vào các chương trình PT được thiết kế tốt.

Rõ ràng, các phòng thí nghiệm là những đơn vị chính tham gia vào chương trình PT, nhưng có thể có các bên liên quan khác là những người cũng quan tâm đến các chương trình trên và hiệu quả của các phòng thí nghiệm tham gia

Hình dưới đây minh họa các bên khác nhau có thể có sự quan tâm đến các chương trình PT. Tuy nhiên, mục đích chính của bài viết này là làm nổi bật những lợi ích tiềm năng của PT đối với các phòng thử nghiệm.

Lợi ích của việc tham gia

  • Sau đây là một số lợi ích mà các phòng thí nghiệm tham gia có thể thu được:
  • Khẳng định năng lực hoạt động;
  • Xác định các vấn đề về thử nghiệm và đo lường;
  • So sánh các phương pháp và quy trình